中文┊ English 缅文
NyD;cJhonfh&ufydkif;u uyfa&m*gtajctaeatmuf&Sd a&TvDNrdKU\ aEG;axG;aom ]]aea&mifjcnf}}udk toifa&m cHpm;rdygovm;/
Date:2020-09-30    
    
2020 ckESpf? pufwifbm (13) &ufaeYonf 
&moDOwk om,mNyD; aeomaom aeYwpfaeYjzpf
ygum vltrsm;pkrSm yHkrSeftwdkif; tvkyfwuf?
tvkyfqif;? uav;ydkYBudK? aps;0,f xrif;[if;
csufMuum t&m tm;vHk;rSm at;csrf;wnfNidrf
om,mvsuf&SdNyD; pnf;csuf0g;csuf udkufnD
vsuf pepfwus &Sdaeygonf/ odkYaomf ]],leef
jynfe,frS xkwfjyefcsuf}} [lonfh  Wechat 
w&m;0iftaumifhrS xkwfjyefcJhaom ]],leefjynf
e,fwGif topfxyfwdk;onfh jynfy0ifa&muf
aom a&m*gvu©Pmrjyonfh ul;pufvlem (1)OD;}}[lonfh uyfa&m*gjzpfyGm;rI owif;wpf
yk'fonf a&TvDNrdKUaejynfolrsm;\ rlvat;csrf;
wnfNidrfaeaom b0udk csdK;zJhapcJhygonf/ 
 
pufwifbmv (14) &ufaeYwGif e,fpyfNrdKUav;
a&TvDonf ]],m,D&yfqdkif;jcif;cvkwf}}udkESdyfcJh& 
   
wm0efodwwfrIonf wm0ef,lrIwpfrsdK;jzpf 
    
    ]]jynfe,fcGJESifhNrdKU ygwDaumfrwD? jynfe,f
cGJtpdk;&wdkYonf A[dkESifhjynfe,f\ ukd½dkemAdkif;
&yfpfa&m*g BudKwif umuG,fxdef;csKyfrI vkyf
ief;\ ta&;BuD;aom nTefMum;csufvkyfief;pOf
rsm;udk euf½dIif;pGm azmfaqmifNyD; BuD;rm;aom 
udk½dkemAdkif;&yfpfa&m*g ckcHumuG,frI pdwf"mwfudk 
jr§ihfwifum jynfolvlxk\ touftEÅ&m,fudk
tav;xm;í csufcsif; taumuftxnfazmf
aqmif&Guf &ygrnf/ ]xdef;csKyfa&;  ig;ckudk
tav;xm; vufawGU taumiftxnfazmf
aqmifum uyfa&m*g jynfyrS0ifa&mufjcif;? 
jynfwGif; jyefvnfjzpfyGm;jcif;rS umuG,fEdkif&ef 
vkyfief;rsm;udk tapmydkif;wnf;u tao;pdwf 
wm;qD;umuG,f xdef;csKyfnTefMum;um aumif;
rGefpGm ajz&Sif;NyD; enf;vrf;rsdK;pHkjzifh udk½dkemAdkif;
&yfpfa&m*g jyefYyGm;rI tEÅ&m,fudk tedrfhqHk;txd
usqif;atmif aqmif&Gufí e,fpyfa'o uyf
a&m*g xdef;csKyf? umuG,f? wdkufzsufa&;udk  
tjywftowf tEdkif&,l aqmif&GufoGm;&rnf
jzpfygonf/}} þonfrSm ,leefjynfe,f ygwD
aumfrwD 'kwd, taxGaxGtwGif;a&;rSL;? jynf
e,f tkyfcsKyfa&;rSL;? jynfe,fygwD aumfrwD 
jynfe,f tpdk;&\ udk½dkemAdkif;&yfpfa&m*g ta&;
ay: wHkYjyefa&;vkyfief; OD;aqmiftzGJY tzGJYacgif;
aqmif rpöwm ,GrfcsdefzrS a&TvDNrdKU uyfa&m*g
ckcHwdkufzsufa&; a&SUwef;wGif xkwfjyefcJhaom
]]wdkufzsufckcHa&; trdefY}} jzpfygonf/ 
    pufwifbmv (14)&ufaeYwGif a&TvDNrdKUrS 
udk½dkem Adkif;&yfpfa&m*g  umuG,fxdef;csKyfa&; 
owif;pm &Sif;vif;yGJudk usif;y jyKvkyfcJhum vlrItodkif;t0dkif;odkY twnfjyKvlem vIyf&Sm;
oGm;vmrI vrf;aMumif;udk xkwfjyefcJhNyD; ¤if;wdkY
a&muf&SdcJhonfhae&mrsm; ydk;owfay;jcif;? ¤if;wdkY
aexdkifonfh &yfuGuf Lockdown csxm;jcif;? 
aexdkifoltm;vHk;udk Nucleic Acid "mwfcGJppf
aq;jcif;rsm; aqmif&Gufxm;rIrsm; jyefMum;cJh
ygonf/ wpfcsdefwnf;rSmyif taMumif;Mum;
pmxkwfjyefNyD; wpfNrdKUvHk;&Sd jynfoltm;vHk; 
aetdrfwGif Quarantine aexdkifjcif;udk azmf
aqmifí tpdk;&rS ukefusp&dwf wm0ef,lNyD; 
jynfoltm;vHk; Nucleic Acid "mwfcGJppfaq;rI
jyKvkyfay;rnf jzpfaMumif;? ,if;aeY nae (10)
em&D tcsdefwGif jynfwGif; 0ifxGufvrf;aMumif;
rsm;tm; wpfywftMum toGm;tvm xdef;csKyf
rIpepf azmfaqmifoGm;rnfjzpfaMumif; xkwfjyef
aMujimcJhygonf/ wpfcsdefwnf;rSmyif a&TvDNrdKU
onf uGef,ufBuD; (22) ck? uGef,ufav;
(554) ck xlaxmifcJhNyD; tzGJY0ifXme (140) ck? 
ygwD0ift&m&Sd (5700) OD;wdkYrS udk½dkemAdkif;&yfpf
a&m*g BudKwifumuG,fxdef;csKyfrI a&SUwef;wGif 
aqmif&Gufvsuf&Sdygonf/ uGef,ufpepfa'o
okdY vsifjrefpGm  vTrf;rdk;apNyD; wpfNrdKUvHk;wGif 
uGef,uf  jyefYusufppfaq;rIudk  tjynfht0 
azmfaqmifvsuf&Sdaeygonf/ 
 
tpdk;&rS OD;aqmifí jynfoltm;vHk; yg0ifonfh
udk½dkem Adkif;&yfpfa&m*g umuG,fxdef;csKyfwdkuf
zsufa&;rSm ,cktcg pwifvmNyDjzpf
 
xdef;odrf;apmifha&Smufjcif;onf tm;tifwpfrsdK;jzpf
    
    ]]cifAsm;wdkY tjref jyefoGm;yg/ tu,fí 
azsmif;zs wm;jrpfjcif;udk em;raxmifbJ w&m;
r0if e,fpyfjzwfausmfrnf qdkygu &JwyfzGJYodkY 
wdkifMum;oGm;rnfjzpfonf/}} xdkaeYwGif 0rfwdef 
e,fpyf uif;vSnfhvrf; e,fpyf jrpfwpfzuf
urf;wGif vl (3)OD;rS apmifhMunfhaeum w½kwf
jynfwGif;odkY 0ifa&muf&ef prf;oyfBudK;yrf;ae
ojzifh uif;vSnfhvsuf&Sdaom ygwD0if uif;uGef
rif'dktzJGY tzGJY0if xGef;rkefESifh vkyfazmfudkifzuf
rsm;rS tcsdefrD wm;jrpfay;cJhygonf/ w½kwf-
jrefrme,fpyf a&TvDvrf;ydkif;\ pkpkaygif;t&Snf
rSm (169.8)rdkif&SdNyD; e,fpyfrsOf;rsm; csdwfquf
vsuf&Sdum obm0 twm;tqD;rsm; ydwfqdkYrI
rsm;r&Sdjcif;aMumifh e,fpyf pDrHBuD;Muyfxdef;csKyf
a&; vkyfief;wm0eftay: BuD;rm;onfh tcuf
tcJjzpfapcJhonf/ udk½dkem Adkif;&yfpfa&m*g jzpf
yGm;NyD;aemuf a&TvDNrdKUrS e,fpyfpDrHBuD;MuyfrI
tiftm;udk jr§ifhwifcJhum ygwD? tpdk;&? ppfwyf?
&JwyfzGJY? jynfolrsm;rS e,fpyf umuG,fxdef;
csKyfa&;ESifh uif;vSnfhrI ,EÅ&m;pepfudk pwifcJh
um e,fpyfa'o xdef;csKyfrI *dwfrsm;udk ,cif
u (230)ckrS (458)cktxd wdk;jr§ifhcJhNyD; vlOD;a&
(2280)OD;jzifh e,fpyfrsOf;ay:wGif (24) em&D
ydwfqdkY xdef;csKyfrIrsm; azmfaqmifvsuf&Sdygonf/
EkefYawmifNrdKUe,f tvGefa0;vHaom wdefum
aus;vuf pJhzkefcg*dwfwGif vrf;aMumif;ESpf
bufrSm awmawmif euf½dIif;NyD; tenf;qHk;
aus;&GmonfyifvQif (20)uDvdkrDwmcefY uGma0;
ygonf/ xdkae&mwGif zkef;vdkif; tm;enf;NyD; 
aomufoHk;a& r&Sdyg/ vQyfppftoHk;jyK&ef ae
a&mifjcnf pGrf;tifoHk;bu¬&Dudkom toHk;jyK&
NyD; pm;aomufaexdkifrItwGuf &GufzsifwJwGif
om aexdkifae&ygonf/ xdkuJhodkYaom ywf0ef; 
usifwGif jynfolYppftzGJY0if (18)OD;onf (5)v
cefY tvSnfhus apmifhMunfhaevsuf&Sdygonf/ 
    ]]tdrfom;tm;vHk; Nucleic Acid "mwfcGJppf
aq;NyD;NyDvm;/}} ]],ck&ufydkif; tjyifrxGufbJ 
tdrfrSmyJ aexdkifyg/}} a&Tzkef;&yfuGuf udk½dkem
Adkif;&yfpfa&m*g umuG,fxdef;csKyfa&;*dwfwGif 
0efxrf;rsm;rS ppfaq; rSwfwrf;,lrIrsm; jyKvkyf
um jrdKUaejynfolrsm;rS udk½dkem Adkif;&yfpfa&m*g
umuG,fxdef;csKyfa&; uwdjyK pmcsKyfcsKyfqdkcJh
Muygonf/ a&Tzkef;&yfuGufonf a&TvDNrdKUta&SU
awmifydkif;wGif wnf&SdNyD; vuf&Sd &yfuGuftwGif;
tdrfaxmifpk (3251)pk? vlOD;a& (10215)OD; ae
xdkifNyD; xdkteuf jynfyEdkifiHom; (1149)OD; &Sd
ygonf/ xdk&yfuGuftwGif;&Sd udk½dkem Adkif;&yfpf
a&m*g umuG,fxdef;csKyfa&; uGef,ufe,fy,f 
pkpkaygif; uGef,ufao; (14)ck cGJjcm;xm;yg
onf/ tzGJY0ifXme (14)ckrS toD;oD;wm0ef,l
cJhum yHkrSef uGef,ufvkyfief; 0efxrf;aygif;
(90)OD; &Sdygonf/ 
    udk½dkem Adkif;&yfpfa&m*g jzpfyGm;uwnf;u 
a&TvDNrdKUrS ]]aus;vufjynfolY aumfrwD + uGef
,ufpDrHcefYcGJtzGJY + tdrfaxmifpk}}aygif;pyfxm;
onfhvufawGU wnfaqmufrIjzifh bufpHkaygif;
pyfxm;onfh vHk;0 ydwfqdkYrI pDrHcefYcGJrI vrf;
aMumif;udk azmfaqmifvsuf&Sdygonf/ ygwD
tzGJY0if trIxrf;aygif; (3000)ausmf? aus;
vufvkyfief; tzGJY0ifaygif; (160)OD;jzifh ,m,D
ygwDtzGJY (9)ck? ygwD0if uGefrif'kdtzGJY (16)zGJY?
ygwDaumfrwD apwemh0efaqmifrI tzGJY (118)
zGJYrS tajccH tvTmtxd 0ifa&mufum &yfuGuf?
[dkw,f? tiSm;tdrf? tvkyf½HkwdkYwGif tao;pdwf
ppfaq;rIrsm; jyKvkyfcJhum "mwfcGJ erlemae&m
(360)ckwGif trsm;jynfolrsm;tm; Nucleic Acid
"mwfcGJppfaq;rIrsm; yg0if&ef pepfwuszGJYpnf;
vsuf&Sdygonf/ ppfaq;jcif;? 0efaqmifjcif;?
jyefMum;jcif; [lonfh ]]BudKwif umuG,fa&;
uGef,uf}}  tvTm (3)vTmudk  qufvufcdkifrm 
oGm;aprnfjzpfonf/ 
 
ravQmhaomZGJjzifh xdef;odrf; apmifha&Smufjcif;
onf aEG;axG;rIwpfrsdK;jzpf
    
    ]]acgif;armhyg/ yg;pyfzGifhyg/ erlem&,lcsdef
wGif tenf;i,f cHpm;& cufcJrnfjzpfNyD; t
enf;i,f tm;wif;xm;yg/}} rkHvHkqm; &yfuGuf Nucleic Acid "mwfcGJ  ppfaq;a&;*dwfwGif 
Nucleic Acid "mwfcGJ vma&mufppfaq;onfh 
trsm;jynfolrsm;rSm &Snfvsm;pGm wef;pDaeyg
onf/ wvDNrdKU  trSwf(2)  jynfolYaq;½Hk&Sd 
"mwfcGJerlem,lol vDvsiferS &yfuGuf&Sdtrsm;
jynfolrsm;tm; ppfaq;rIrsm; jyKvkyfay;vsuf&Sd
ygonf/ þonfrSm olrrS ,aeYvkyfief;ae
&mwGif qufvuf tm;wif;ppfaq;aeonfrSm 
(5)em&DcefY &SdNyDjzpfonf/
    ae&J&JawmufcsdefrS  na&mufcsdef  txd Nucleic Acid "mwfcGJ ppfaq;erlem&,lrI vkyf
ief;rsm;udk wif;MuyfpGm? pepfwus&SdpGm vkyf
udkifvsuf&Sdygonf/ ]]avr0ifonfh tvHkydwf
a&m*g umuG,fxdef;csKyfa&; 0wfpHkudk cRwf
vdkufonfhtcsdefwdkif; wpfudk,fvHk;rSm a&xJrS 
q,fvmonfh twdkif;yif pdk&GJ aeygonf/}} 
tcsdeftrsm;pkwGif a&m*gBudKwif umuG,fxdef;
csKyf0wfpHkwpfpHkudk acRwm&eftwGuf Nucleic 
Acid "mwfcGJppfaq;a&; axmufyHhtzGJY\ usef;
rma&;0efxrf;rsm;rSm jrifhrm;aom tylcsdefatmuf
wGif Adkufqmjcif;? a&iwfjcif;udk onf;cHum 
nnf;nLrI wpfcGef; rajymqdkcJhacs/ ]]erlem&
,lrI NyD;qHk;NyDjzpfaom trsm;jynfolrsm; tae
jzifh tjrefqHk; xGufcGmay;NyD; þae&mwGif pka0;
jcif; raeygESifh/}}  ]]tm;vHk; pnf;urf;wus wef;pDNyD; jcm;em;rI tuGmta0;udk *½kpdkufay;
yg/}} ydk;owfay;jcif;? rSwfyHkwifay;jcif;? "mwf
cGJ erlem&,ljcif;? "mwfcGJ erlem,lonfh ykvif;
udk tvHkydwfjcif;? aq;ukorI pGefYypfypönf;rsm; 
&Sif;vif;jcif;wdkYjzifh vkyfief; wm0efcGJxm;um 
pnf;pepfus vkyfaqmif vsuf&Sdygonf/ trsm;
jynfoltm;vHk; Nucleic Acid "mwfcGJppfaq;NyD;
aemuf wpfNrdKUvHk;&Sd "mwfcGJ erlem&,lrI *dwf
(360)ck&SdNyD; tzGJY (16)zGJYrS (1196)OD;rS wpfaeY
vHk;tqufrjywf Nucleic Acid "mwfcGJppfaq;rI
erlem&,ljcif;ESifh "mwfcGJcef; ppfaq;jcif; vkyf
ief;wGif yg0ifaqmif&Gufvsuf&Sdygonf/
    wmvDjynfe,fcGJrS (1)em&D tcsdeftwGif; 
tzGJY0if (234)OD;udk pkpnf;um armfawmf,mOfjzifh
ncsif; armif;ESifum aygifqef;NrdKUrS erlem&,l
ol (214)OD;rS armfawmf,mOfay:rS qif;qif;
csif;rSmyif erlem &,la&;*dwfwGif vma&muf
aqmif&GufcJhum? a&TvDNrdKUrS usef;rma&;0efxrf;
(30)OD;rS eHeuf (3)em&DrSmyif ncsif; a&TvDNrdKU
odkY vma&mufcJhygonf/ a&TvDNrdKUrS  udk½dkem
Adkif;&yfpfa&m*g\ jynfy0ifa&mufrI vlem&Sd aMumif; xkwfjyefNyD;aemuf EdkifiHawmf? jynf
e,f? jynfe,fcGJESifh nDtpfudk c½dkif(NrdKU)rsm;\ 
tm;ay; ulnDyHhydk;rIrsm;udk &&SdcJhygonf/ pDcRrf;
jynfe,f Nucleic Acid "mwfcGJ ppfaq;tzGJY? 
,leefjynfe,f a&m*gxdef;csKyfa&;pifwm? um
uG,fa&;pcef;? a'oqdkif&m a&m*gXme? ta&;
ay: u,fwifpifwmESifh aygifqef;NrdKU? wmvD
jynfe,fcGJ? vdusef;NrdKU ponfhtzGJY (15)zGJYrS 
(882)OD;onf a&TvDNrdKUwGifNucleic Acid "mwf
cGJppfaq;rI &,ljcif;? ydkYaqmifjcif;? ppfaq;jcif;
vkyfief;rsm;wGif ulnDay;vsuf&Sdygonf/ 
 
]]aygufazmf}}qdkonfrSm cspfMunfa&;wpfrsdK;jzpf
    
    pufwifbmv (15) &ufaeYwGif w½kwf
EdkifiHqdkif&m ulrif;NrdKU jrefrmaumifppf0ef½Hk;rS 
today;pm xkwfjyefcJhum a&TvDNrdKUü vkyfudkif
aeaom jrefrmEdkifiHom;rsm;taejzifh a&TvDNrdKU
tpdk;&\ vuf&Sd udk½dkem Adkif;&yfpfa&m*g um
uG,fxdef;csKyfrI vkyfaqmifcsufrsm;udk vdkufem
um rdrdqE´t& Nucleic Acid "mwfcGJppfaq;
oGm;&ef xkwfjyefay;cJhygonf/ 
    ]],cifu uRefawmfESifh uRefawmhfteD;0ef;
usif&Sd jrefrmEdkifiHom;rsm;rSm tqdkygrl0g'onf 
w½kwf EdkifiHom;rsm;omvQif cHpm;Edkifonf[k
xifrSwfMuNyD; aemufydkif;owif; zwf½INyD;aemuf
jrefrmEdkifiHom;rsm;vnf;  tcrJh  ppfaq;Edkif
aMumif; odcJh&ygonf/}} w½kwfEdkifiHwGif (7)ESpf
Mum vkyfudkifaexdkifonfh eef;jrjr0if;rS ajym
Mum;cJhygonf/  tu,fí   jrefrmEdkifiHwGif Nucleic Acid "mwfcGJppfaq;jcif; wpfBudrf ppf
aq;ygu ukefusp&dwfrSm ,GrfaiG (1000)cefY
&SdNyD; (14 &uf oD;jcm;aexdkifrI ukefusp&dwf 
tygt0if jzpf) þonfrSm enf;vSonfhp&dwf
r[kwfyg[k ajymMum;cJhygonf/ 
    ,aeYn (12)em&D ausmfNyD;aemuf Nucleic 
Acid "mwfcGJppfaq;jcif; rjyKvkyf&ao;aom 
jrefrm EdkifiHom;rsm;tm; ppfaq;rIudk rjzpfrae
jyKvkyfapNyDjzpfNyD; (14) &ufMum oD;jcm;aexdkif
cdkif;rnfjzpfum ukefusp&dwfrsm;udkvnf; rdrd
bmom wm0ef,l&rnfjzpfonf/ ]]tdrfwGif 
MuufoGefNrdwf wpfacsmif;&SdvQifyif tjyifrxGuf
ygESifh tm;vHk; BudKwifumuG,frIudk aumif;pGm
jyKvkyfxm;&rnfjzpfNyD; tdrfwGif;rSmyif oD;jcm;
aexdkif Mu&rnfjzpfonf/}} Munfvifaom
toHcsJUpufwGif jrefrmbmompum;jzifh us,f 
avmifpGm ajymMum;aevsuf&Sdygonf/ aeYpOf
aeYwdkif; jrefrmEdkifiHom; Oversea Chinese
jzpfol usdef;vdrS jrefrmEdkifiHom; Oversea Chinese apwemh 0efxrf;ESpfOD;jzifh NrdKUwGif;&Sd
&yfuGufrsm;twGif;&Sd vrf;ay:? 0if;Mum;rsm;
twGif; tcsdefrSef a&muf&Sdum tqifajyacsm
arGYaom w½kwfbmompum;ESifh jrefrmbm
ompum;rsm;jzifh a&m*gumuG,fxdef;csKyfa&;
aMumfjimrsm; jzefYa0vsuf&Sdygonf/ usdef;vdrS 
teD;0ef;usif&Sd bmomjyef apwemh0efxrf;rsm;
tm; Nucleic Acid "mwfcGJ ppfaq;a&;*dwfwGif 
oGm;a&mufum 0efxrf;rsm;twGuf jrefrmEdkifiH
om;rsm;\ pm&Gufpmwrf; taxmuftxm;rsm;
bmomjyefay;jcif;? jrefrmEdkifiHom;rsm; pnf;
pepfuspGmjzifh ppfaq;rIcH,l&ef vrf;nTefay;
jcif;rsm; jyKvkyfay;vsuf&Sdygonf/ 
    touf (54)ESpft&G,f OD;atmifEdkif0if;onf 
jrefrmEdkifiH &efukefNrdKUrS vma&mufjcif;jzpfonf/ 
OD;atmifEdkif0if;u ,cifu Nucleic Acid "mwf
cGJppfaq;jcif; jyKvkyfvQif ukefusp&dwf tvGef 
rsm;jym;rnf[k  xifrSwfum  ppfaq;rIjyK&ef
tcsdefqGJ vsuf&Sdygonf/ odkYaomf apwemh
0efxrf;rsm;rS jrefrmbmompum;jzifh today;
NyD;aemuf OD;atmifEdkif0if;rS tvGef0rf;omum 
]]tm;vHk; tcrJhjyKvkyfay;jcif;rSm tvGefaumif;
rGefygonf/ uRefawmf ,aeYcsufcsif; ppfaq;
oGm;rnf}}[k ajymMum;cJhygonf/ 
    ]]a&TvDNrdKUonf yGifhvif; jrifomaomNrdKU? qGJaqmifrI &SdaomNrdKUjzpfNyD; umv&SnfMumpGm 
a&TvDNrdKUwGif aexdkif? vkyfudkifaom jynfyEdkifiH
om;rsm;rSm a&TvDNrdKU\ pD;yGm;a&;ESifh vlrIa&;
zGHYNzdK;wdk;wufrItwGuf axmufyHhrIrsm; ay;tyf
cJhaomaMumifh uRefawmfwdkY\ rdwfaqG? tdrfeD;
csif;rsm;jzpfygonf/}} jynfe,fcGJ aumfrwDtNrJ
wrf;tzGJY0if? a&TvDNrdKU ygwDaumfrwD taxG
axGtwGif;a&;rSL; ukef;,GifuRif;rS udk½dkemAdkif;
&yfpfa&m*g umuG,fxdef;csKyfa&; owif;pm
&Sif;vif;yGJwGif ]]uRefawmfwdkYrS a&m*gjzpfyGm;NyD;
aemuf a&TvDNrdKU jynfyEdkifiHom;rsm;jzifh twl 
cufcJrIrsm;udk ausmfjzwfum yGifhvif;jrifom
aom? ,HkMunfcsuf&Sdaom? vSyaom a&TvDNrdKU
wnfaqmuf&eftwGuf axmufyHhrIrsm; jyKvkyf
ay;oGm;rnf}}[k ajymMum;cJhygonf/ 
rdrdwm0efodpdwfonf vIyf&Sm;rIwpfrsdK;jzpf
    
    ]]þuJhodkY wdwfqdwfaom a&TvDNrdKUudk wpf
cgrS rawGYBuHK cHpm;zl;yg}}[k NrdKYom;av;vDrS 
ajymMum;cJhygonf/ rdrdonf a&TvDNrdKUü ESpf
aygif; (20)cefY aexdkifvmcJh&m omreftcsdef
wGif a&TvDNrdKUonf tvGefpnfum;vsuf&SdNyD; 
NrdKUtpdk;&rS today;csuf xkwfjyefNyD;aemuf 
NrdKUolNrdKUom;rsm;tm; oD;jcm;aexdkifum tm;
vHk;udk rdrdtodpdwfjzifh vdkufemaqmif&GufapNyD;
tvGefvdkufavsmpGm azmfaqmifvsuf&SdaMumif; 
ajymMum;cJhygonf/ 
    ]]acwå,m,D  rxGufcGm  Edkifaomfvnf; uRefawmfhtaejzifh nnf;nLjcif;rsm; r&Sdyg/ 
a'ocHtpdk;&rsm; þuJhodkY jyKvkyfjcif;onf 
ydkrkdrsm;jym;aom olrsm;tm; vHkNcHKap&eftwGuf
jzpfNyD; ,aeYjyKvkyfaom Nucleic Acid "mwfcGJ
ppfaq;rIudk cH,lNyD;aemuf [dkw,fwGifaexdkif
um taMumif;Mum;rIudk apmifhqdkif;ae&rnfjzpf 
onf/ a&m*g umuG,fxdef;csKyfrI vkyfief;udk 
vdkufemoGm;NyD;  vSyaom  a&TvDNrdKUtwGuf tcuftcJrsm; rjzpfap&ef BudK;yrf;oGm;&rnf}}
[k usef;ql;jynfe,f  vsef,GifurfNrdKUrS  c&D;
onf usHK;aumfcsefrS ajymMum;cJhygonf/ 
    ]]uRefawmfwdkYonf a&TvDNrdKUü aexdkifol
wpfOD;jzpfNyD; NrdKUom;wpfOD;vnf; jzpfygonf/
rdrdwm0ef odpdwfjzifh ygwDaumfrwD? tpdk;&
wdkYrS azmfaqmifaom a&m*gumuG,fxdef;csKyfrI
vkyfief;rsm;udk vdkufavsmnDaxGpGm vkyfaqmif
ay;oGm;&rnfjzpfNyD; rdrdwwfEdkifoa&GU axmuf
yhHulnD ay;oGm;&rnf/}} &efusdaysmif;onf ap
wemh0efxrf;  wpfOD;jzpfNyD;  (12) &ufaeYrS
pwifum ¤if;onf tjcm;apwemh 0efxrf;rsm;
ESifhtwl Nucleic Acid "mwfcGJppfaq;rI vkyf
ief;wGif yg0ifcJhonf/ tcsdKUaomolrsm; &yf
uGuftwGif; 0ifa&mufygu ¤if;onf vufxJ
&Sd toHcsJUpuf udkifaqmifum wpfbufwGif
atmfajymNyD; wpfbufwGif wef;pDrSwfyHkwif&ef 
nTefMum; ay;vsuf&Sdygonf/ ]]NyD;cJhaomaeYu
þppfaq;a&;*dwfwGif apwemh0efxrf; (15)
OD;&SdNyD; ,aeYwGif (30) OD;txd xyfwdk;cJhyg
onf/ tm;vHk;rSm udk½dkem Adkif;&yfpfa&m*g um
uG,frItwGuf txl;yif axmufyHhulnDay;
vsuf&Sdygonf}}[k &efusdaysmif;rS ajyMum;cJhyg
onf/ ¤if;\   vkyfief;rSm   t"dutm;jzifh Nucleic  Acid "mwfcGJ ppfaq;a&;*dwfae&m\ pnf;pepfusrIudk xdef;csKyf oGm;&efjzpfonf/ 
usef;rma&; 0efxrf;rsm;\ yifyef;rIjzifh rEdIif;
,SOfEdkifaomfvnf;  rdrdwwftm;oa&GU  tm;
xkwfulnDay;vsuf&Sdygonf/ 
    a&TvDNrdKUwGif apwemh0efxrf; (20827)OD;
&Sdygonf/ wpfNrdKUvHk;&Sd tNrJwrf; aexdkifaom 
vlOD;a&\ 13% txufwGif &Sdygonf/ a&m*g
jzpfyGm;NyD;aemuf apwemh0efxrf;rsm;rSm a&TvD
NrdKUacwfopf ,Ofaus;rI vufawGYazmfaqmif
pifwmESifh  a&TvDNrdKU ,Ofaus;rI½Hk;cef\  EdI;
aqmfrIjzifh a&m*gumuG,f xdef;csKyfrIvkyfief;
twGif; wuf<upGm yg0ifum uGef,ufpepf
pDrHcefYcGJrItzGJYwGif yg0ifvsuf&Sdygonf/ wpf
tdrfcsif;pD oGm;a&mufum Nucleic Acid "mwfcGJ
ppfaq;jcif; vkyfief;rsm;udk owday;vsuf&SdNyD; 
aq;½HkESifh &yfuGufrsm;&Sd Nucleic Acid "mwfcGJ
ppfaq;a&;*dwf\  pepfus&SdrI  xdef;csKyfBuD;
Muyfjcif;ESifh rSwfyHkwifrItwGuf axmufyHhulnD
ay;jcif;jzifh a&m*gumuG,fxdef;csKyfa&; vkyf
ief;rsm;wGif ta&;BuD;aom tusdK;oufa&muf
rIrsm; jzpfapcJh&ygonf/ 
    ]](287254) ck erlemrsm;udk ppfaq;NyD;pD;
oGm;NyDjzpf&m tm;vHk;rSm (Negative) jzpfyg
onf/}} pufwifbm (21) &ufaeYwGif a&TvD
NrdKU Nucleic Acid "mwfcGJppfaq;jcif; vkyfief;
NyD;pD;oGm;NyDjzpf&m NrdKUwGif;&Sd Austar &yfuGufrS
vTJí tjcm;&yfuGufa'o&Sd trsm;jynfolrsm;
tm; tdrfwGif oD;jcm; aexdkifapcJhygonf/
aea&mifjcnfrSm rdk;avNyD;aemufrS xGufay:vm
jcif;jzpfonf/ omrefjzifh rwlnDaom aeYn
aygif; (7)&uftwGif; a&TvDNrdKUonf tm;wif;
xm;EdkifcJhum ]]nr&SdaomNrdKU}}rSm ,ciftwdkif; 
jyefvnfEdI;<u vmawmhrnfjzpfonf/